تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1381 
علوم سیاسی 
دانشگاه مفید 
 
لیسانس 
1377 
علوم و معارف اسلامی 
جامعه المصطفی 
 
لیسانس 
1378 
علوم سیاسی 
دانشگاه مفید 
 
فوق لیسانس 
1383 
فقه واصول 
جامعه المصطفی 
 
دکترا 
 
فقه 
جامعه المصطفی 
 
خارج