سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
محقق ومترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علمى تحقیقاتى دار الحدیث  
مترجم 
 
 
ترجمه مطالب 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع) 
مدرس 
1380/07/01 
1386/04/20 
کارورزی ترجمه، فن ترجمه، ادبیا 
تدریس 
مجتمع علمی آموزشی صدوق 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
ادبیات عرب معاصر، فن ترجمه